skip to Main Content
Aleš Makový Architects group - DŮM NA ZELENOU s.r.o.

Krok za krokem k dotaci

Chystáte se stavět či rekonstruovat rodinný dům a rádi byste získali dotaci? Je to jednoduché. Zavolejte nám, nebo pošlete podklady k rodinnému domu na email makovy@dumnazelenou.cz a my Vám posoudíme do 24 hodin, jestli máte nárok na dotaci a doporučíme přímo pro Vás vhodnou dotaci. Naopak pokud bude pro Vás dotace nevhodná, řekneme Vám to hned. Vše bezplatně. S dotacemi máme bohaté zkušenosti, na trhu jsme 5 let, máme 100% úspěšnost. Dotace připravujeme a vyřizujeme tak, abyste měli vše bez starostí a doporučili nás vašim přátelům a kamarádům. Děkujeme. Krok za krokem k dotaci.

Rekonstrukce

Na co všechno jsou dotace pro rodinné domy

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod,
 • venkovní stínící techniku.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Kdy požádat o dotaci

 • Žádost Vám můžeme poslat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021 (zbývá
  ).

Základní podmínky Programu

 • Podpořená opatření mohou být provedena dodavatelem nebo svépomocí.
 • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.
 • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta může obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů).
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.
 • Při provedení prací svépomocí a instalace stínící techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. září 2018 včetně.

Dotační bonus s kotlíkovou dotací.

Výše dotace

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč.
Typ konstrukce A.0 a A.1
[Kč/m2]
A.2
[Kč/m2]
A.3
[Kč/m2]
Obvodové stěny, obvodové konstrukce obytných zimních zahrad, lehké obvodové pláště, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 500 600 800
Výplně otvorů (okna, střešní okna, dveře, světlíky a světlovody) 2 100 2 750 3 800
Podlahy na terénu 700 900 1 200

Co dalšího spolu se zateplením podpoříme

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) – s ručním ovládáním částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru částkou 25 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

+10% zvýhodnění pro žadatele: Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.

Novostavby

Na co všechno je dotace pro rodinné domy

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Základní podmínky Programu

 • Žadatelem může být pouze první vlastník domu.
 • Instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie provádí dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Maximální velikost rodinného domu je 350 m2.
 • Opatření je třeba dokončit do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Výše dotace

 • Jednorázová fixní částka pro oblast B.0 150 000 Kč, pro oblast B.1 300 000 Kč nebo pro oblast B.2 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy – viz tabulka níže),
 • Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.
 • +10% dotační částky navíc pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

 • Podat žádost můžeme před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021 (zbývá
  ).

Požadované parametry budovy

Sledovaný parametr Označení [jednotky] Podoblast podpory B.0 Podoblast podpory B.1 Podoblast podpory B.2
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 20 ≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 120 ≤ 90 ≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U
[W.m-2.K-1]
≤ Urec ≤ Upas ≤ Upas
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W.m-2.K-1]
≤ 0,7*Uem,N ≤ 0,22 ≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1.h-1]
≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max 
[°C]
≤ 27 °C ≤ 27 °C ≤ 27 °C
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla [-] ano ano ano

Co dalšího spolu s výstavbou rodinného domu podpoříme

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy částkou 35 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením typu III.

Zdroje energie

Na co všechno umíme vyřídit dotaci

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Získejte dotační bonus za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací!

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

 • Podat žádost můžeme před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021 … zbývá

Základní podmínky Programu

 • Žadatelem je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
 • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Výše dotace

Jednorázová fixní částka:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • 25 000100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

+10% dotační částky navíc z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.

Podporované typy solárních systémů

Typ systému Výše podpory [Kč]
Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
Decentrální systém větrání s rekuperací vzduchu 75 000
Centrální systém větrání s rekuperací 100 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 150 000
Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000

Podporované typy zdrojů energie

Typ zdroje Výše podpory [Kč/dům]
v kombinaci se zateplením
Výše podpory [Kč/dům]
bez zateplení
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
Tepelné čerpadlo voda–voda 100 000 80 000
Tepelné čerpadlo země–voda 100 000 80 000
Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 60 000
Plynový kondenzační kotel 35 000 25 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 30 000

Co dalšího podpoříme

 • Rozšíření stávajícího solárního systému, pokud dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20 %, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10 %.
 • Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy – 5 000 Kč.
 • Využití tepla z odpadních vod – 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše 15 000 Kč na jeden dům.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Bytové domy – výstavba

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.

Výše dotace

 • Fixní částka 1 300 Kč/menergeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu.
 • Podpora může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 % celkových výdajů na výstavbu.

Co dalšího s výstavbou bytového domu podpoříme

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Centrální a decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody, fixní dotace ve výši 5 000 Kč / připojenou bytovou jednotku.
 • Zpracování odborného posudku, dozorovou činnost a měření průvzdušnosti obálky budovy až do výše 70 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Kdo může žádat o dotaci

Stavebník, který podporovanou stavbu řádně dokončí, a to jak fyzická osoba podnikající i nepodnikající, tak právnická osoba.

Jak požádat o dotaci

 • Žádat můžete před zahájenímv průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021 (zbývá
  ).

Základní podmínky Programu

 • Dotace je určena pro bytové domy na území celé ČR.
 • Opatření musí provádět dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Realizaci je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.
Back To Top